Osobný rast

Rozsah základných hodnôt v ľudskom živote

Hodnoty v ľudskom živote hrajú obrovskú úlohu.

Definujú jeho myslenie, priame činy.

Každá osoba má vlastnú hierarchiu základných hodnôt.

Definícia pojmov a označení

Čo je to?

Hodnoty životnosti - Toto sú názory a presvedčenia, s ktorými človek dodržiava svoje činy.

Na základe vlastných životných hodnôt človek rozhodne, čo je pre neho prijateľné a čo nie.

Napriek tomu, že samotní ľudia definujte životné smernice pre seba, v procese trvalej existencie v spoločnosti postupne začnú automaticky podstupovať svoje vlastné postoje a konať v súlade s nimi.

Vysvetľuje to skutočnosť, že v ňom sú zakotvené existujúce pravidlá a predpisy, ktoré dodržiava.

Ak zradí svoje vlastné názory a presvedčenia, bude to vždy viesť k osobným konfliktom, depresii a nižšej sebavedomie.

Zoznam hlavných funkcií:

 1. význam, Inštalácie sú pre človeka veľmi dôležité, hodnotí ich a snaží sa ich pozorovať.
 2. povedomie, Osoba vedome dodržiava zásady a normy správania zvolené raz. Súlad jeho činností s existujúcimi vnútornými nastaveniami je výsledkom sebaovládania, sebadisciplíny.
 3. Činnosť a sebestačnosť. Viera tohto človeka je vždy prítomná v ňom. Aby sa dodržal jeho princíp, človek nemusí počúvať názory a rady iných ľudí.
 4. pozitivity, Hodnoty, na rozdiel od povinností, majú vždy pozitívny postoj. Osoba môže mať určité povinnosti, napríklad potrebu podporovať deti. Zároveň nie je možné oceniť, ako je rešpektovanie záujmov dieťaťa.

Pozícia v živote, ktorá potvrdzuje hodnotu osoby ako jednotlivca, sa nazýva humanizmus.

role

Zložky osobnosti

Hodnoty sú neoddeliteľnou súčasťou osobnosti osoba.

Ak má človek tendenciu milovať svoju rodinu, usilovať sa o kariérny úspech, zapájať sa do duchovného rozvoja, potom môžu ostatní ľudia používať znalosti svojich hodnôt, keď charakterizujú jeho osobnosť.

Láska k rodine charakterizuje osobu ako zodpovednú, milujúcu a starostlivú. Kariérny úspech hovoriť o disciplíne, odhodlaní. Usilovať sa o duchovný rozvoj dôkaz vysokej morálky, inteligencie.

Chovanie na pozadí

Zároveň sú hodnoty motivácia pre ľudské správanie.

Ak má človek medzi svojim životom prednosť svoje vlastné zdravie, potom sa jeho správanie bude zameriavať na dodržiavanie tejto hodnoty - udržanie správnej životný štýl, neustále monitorovanie vášho zdravia, vyhýbanie sa situáciám nebezpečným pre telo atď.

Ak je pre človeka láskavosť, slušnosť a úprimnosť sú neoddeliteľnými prvkami duchovných hodnôt, nemôžete očakávať, že od neho sú zradosť, zrada a lži.

Výnimkou je, keď sa človek odkloní od svojich postojov pod vplyvom vonkajších faktorov: smäd za zisk, vyhýbanie sa zodpovednosti, strachu atď.

V tomto prípade je možné spáchať činy v rozpore s existujúcimi zásadami.

Získaný výsledok často neprináša očakávanú spokojnosť s osobou z dôvodu rozporu medzi vnútornými zásadami a vykonávanými činnosťami.

Ako sa formujú?

Hodnotový systém sa v detstve začína formovať v procese výchovy a aktivít. Zmeňte svoje vlastné postoje a presvedčenie, keď ste dospelý, zrelý človek, takmer nemožné. Hlavné faktory ovplyvňujúce tvorbu vnútorných inštalácií:

 1. Rodičovstvo v rodine. Najdôležitejším zdrojom pre formovanie vnútorných postojov dieťaťa je rodičovstvo. Ak rodičia neustále preukazujú určité vzorce správania, potom je pravdepodobnejšie, že dieťa prijme tieto modely a použije ich neskôr v ich živote.
 2. Vzdelávanie v materskej škole, v škole. Úloha vzdelávacích inštitúcií vo vývoji hodnotového systému medzi mladšími generáciami je ťažké preceňovať. Deti predškolského a školského veku často trávia viac času opatrovateľmi a učiteľmi ako s vlastnými rodičmi.

  Najčastejšie deti vnímajú informácie od tých učiteľov, ktorí majú rešpekt a dôveru.

 3. Sociálne normy. Spoločnosť dáva svojim členom určité normy správania. Porušenie týchto noriem je plné odsúdenia od iných ľudí.
 4. poznanie seba, Mechanizmus sebapoznávania zohráva obrovskú úlohu pri rozvoji osobnosti, pri formovaní behaviorálnych vzorov. Zmena postojov v dospelosti je možná len v dôsledku komplexnej sebahodnotenia. Umožňuje osobe určiť svoje skutočné názory a presvedčenia, ktoré sa nezhodujú s uloženými stereotypmi v rodine alebo v spoločnosti.

príklady

Aké sú hodnoty osoby? Pyramída ľudských hodnôt:

Príklady životných hodnôt:

 1. Vzťah s blízkym. Pre človeka zohráva dôležitú úlohu prítomnosť trvalých vzťahov s blízkym duchom. Takýmto ľuďom dominuje potreba náklonnosti, starostlivosti, citlivosti, porozumenia. Po zistení vhodného partnera sa snažia udržiavať vzťah s ním a vstúpiť do manželstva.

  V manželstve sú takí ľudia verní a starostliví manželia, pre ktorých osobný život vždy prichádza prvý.

 2. peniaze, Materiálny zisk, finančný blahobyt a prosperita sú hlavnými cieľmi v živote človeka, pre ktoré sú peniaze najvyššou hodnotou. Jeho činnosti sú primárne zamerané na vytváranie príjmov, dosiahnutie bohatstva.
 3. energie, Ľudia, ktorí oceňujú predovšetkým moc, sa všetok svoj život usiluje o zlepšenie svojho sociálneho postavenia. Chcú zaujať určitú pozíciu v spoločnosti, čo im umožňuje ovplyvňovať ostatných.

Klasifikácia tabuľky

Rozmanitosť hodnôt možno klasifikovať tak, že ich spojíme do hlavných častí, ktoré tvoria život človeka:

Základné, skutočné hodnoty

osobnosť

Intelekt, vzdelanie, vzdelanie, slušnosť, sebaovládanie, práca na sebe, zdravie.

Vzťah, rodina

Dôvera a vzájomné porozumenie s partnerom, rodičovstvom, komfortom v dome, vzťahmi s príbuznými.

priatelia

Komunikácia, vzájomná pomoc.

Hodnoty materiálu

kariéra

Úspech, profesionalita, vyhliadky, rešpekt v profesionálnom prostredí, príjem.

Pozícia v spoločnosti

Sociálny status, vplyv, moc, peniaze, popularita.

Duchovné hodnoty

Duchovný vývoj

Vzdelanie, sebahodnotenie, sebapoznanie.

Hodnoty pozadia

zábava

Zábavná zábava, cestovanie, nové zážitky, hazardné hry.

Hodnotový systém u mužov a žien

Historicky je základnou hodnotou mužov v spoločnosti, a hlavná hodnota žien - realizácie v rodine ako matka, manželka.

Vytvorenie pohodlného domáceho prostredia pre manželku zaručuje manželovi úspech v jeho snahe vďaka podpore a porozumeniu, ktoré mu poskytuje človek doma.

V dnešnej dobe si ženy často vyberajú svoju realizáciu v spoločnosti ako dôležitú životnú hodnotu. Vytvorenie rodiny a deti v rovnakom čase zostávajú rovnako dôležité úlohy.

Všeobecný systém hodnôt mužov a žien zahŕňa predovšetkým nasledujúce faktory: zdravie, materiálny blahobyt, rodinný blahobyt (s manželom a deťmi), osobný rozvoj, kariérny úspech.

Hodnota ľudských vzťahov

Ľudské vzťahy majú obrovskú hodnotu, pretože každý človek sociálna bytosť, Nikto nemôže žiť v spoločnosti bez komunikácie s inými ľuďmi bez toho, aby vstúpil do spoločenských vzťahov - priateľstva, lásky, partnerstva.

Osobitnú hodnotu majú ľudia priateľstvo a láska, pretože môžu nájsť podporu, porozumenie a podporu.

Vo vzťahu, ktorý spôsobuje dôveru človeku, sa môže odhaliť a rozvíjať.

Prítomnosť príjemných ľudí ďalšia dáva dôveru, dáva pozitívne emócie.

Hierarchia hodnôt

Každá osoba má hierarchiu hodnôt má svoje vlastné charakteristiky. Každá hodnota života v takejto hierarchii nahrádza svoje miesto v závislosti od stupňa jej dôležitosti pre jednotlivca.

Ak zhrnú výsledky mnohých štúdií, môžeme určiť nasledovné spoločná hierarchická sekvencia životných hodnôt:

 • rodina;
 • deti;
 • zdravie;
 • kariéry;
 • peňazí;
 • sebarealizácie;
 • priatelia;
 • zábava;
 • verejné uznanie.

Základné osobné a rodinné hodnoty sú teda na vrchole hierarchie a materiálne a iné hodnoty sú na dne.

prehodnotenie

Existujú určité znaky, ktorými človek rozumie, že jeho hodnotový systém je potrebné prehodnotiť:

 1. nespokojnosť, Neustále nespokojnosť so svojim životom vo všetkých jeho prejavoch: nie práca, nie manžel, nesprávny dom atď. Človek cíti, že by chcel žiť úplne inak, ale nemôže nájsť cestu z tejto situácie. V takejto situácii je pre človeka dôležité, aby pochopil, že je zodpovedný len za jeho život. Všetko, čo sa v ňom stane, je výsledkom jeho konania. Nespokojnosť sa dá prekonať iba konaním v súlade s jeho vierou, princípmi a túžbami.
 2. Nadmerná sebakritika. Konštantná kritika vlastnej adresy silno podkopáva sebadôveru a vieru v úspech.

  Prítomnosť nadmernej sebakritiky, seba-pochybnosti hovorí o existujúcich vnútorných rozporoch, ktoré je potrebné vyriešiť.

 3. pesimizmus, Poznanie presvedčenia v prípade neúspechu, pri neexistencii vyhliadok a pozitívnych zmien naznačuje, že osoba nekoná v súlade s jeho presvedčením. Ak sú spáchané úmyselné činy spáchané ľuďmi, ktorí sú presvedčení o ich správnosti, nie je miesto pre pesimizmus.
 4. nuda, Ľudia často prežívajú nudu zo všetkého, čo sa stane.

  V dôsledku toho úplne prestávajú brať iniciatívu v riadení svojho vlastného života, idú s tokom. Takáto strata záujmu naznačuje, že človek nemá žiadne ciele, na ktoré by sa chcel usilovať. Uvedomenie si vlastných prioritných životných hodnôt povedie k definovaniu cieľa a vzniku záujmu o život.

Preto životné hodnoty nielen určujú naše správanie, ale aj riadiť náš život. Jasné pochopenie systému vlastných životných hodnôt je sľubom spokojnosti s jeho životom a plnohodnotnou a úspešnou existenciou v spoločnosti.

Čo je pre mňa obzvlášť dôležité v živote? Aké sú moje hlavné hodnoty? Metódy vytvárania stupnice hodnôt v tomto videu:

Загрузка...